5/5 - (9467 bình chọn)

Việc đấu giá tên miền đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức đồng ý vào đầu tháng 7. Sắp tới, từ ngày 1-9-2014, các tên miền có nhu cầu sử dụng cao sẽ được mang ra đấu giá.

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/07/2014: Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet:

Theo quyết định, việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định.

Mỗi doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được phân bổ một hoặc một số mã, số, khối số theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá. Mỗi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet theo quy định tại thông báo mời đấu giá.

Về cách thức thực hiện đấu giá tên miền Internet

Quyết định quy định, sẽ được thực hiện bởi Hội đồng đấu giá và được tổ chức qua hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường mạng thông qua trang thông tin điện tử do Bộ TT&TT thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng. Đặc biệt, việc xác định tên miền Internet mang ra đấu giá được thực hiện thông qua quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền Internet. Các tên miền Internet có nhiều nhu cầu đăng ký sử dụng sẽ được xem xét mang ra đấu giá. Bộ TT&TT phê duyệt danh sách các tên miền Internet mang ra đấu giá.

Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet được mang ra đấu giá trước khi tổ chức đấu giá

Theo nguyên tắc: căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng ký tên miền Internet theo quy định của Bộ Tài chính; tham khảo giá đấu giá thực tế của tên miền Internet cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam; và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của tên miền Internet. Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet được mang ra đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Thông báo mời tham gia đấu giá trước 30 ngày

Cũng theo Quyết định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 30 ngày làm việc, Hội đồng đấu giá phải thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Trung tâm Internet Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet phải đăng ký tham gia qua trang thông tin điện tử do Bộ TT&TT thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng. Đăng ký tham gia phải xác định rõ đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet trong danh sách các tên miền được mang ra đấu giá.

Công khai kết quả sau 15 ngày

Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ TT&TT phê duyệt và công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT và trên trang thông tin điện tử được thiết lập để đấu giá tên miền Internet trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Bên cạnh đó, Quyết định này còn quy định phí đấu giá, chi phí đấu giá; đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông và tên miền internet; đấu giá quyền sử dụng tên miền internet; chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.